top of page

Prima pert dl curs de wikipedia cun Wolfgang Moroder sun youtube

Tlo dessot n pitl indesc de chël che Wolfgang à spiegà da chësta prima pert (cliché sul menut, nsci sauta l video diretamënter da chël mumënt)

11:41​ Co jì ite tla plata Wikipedia ladina lld.wikipedia.org

12:51​ Se scrì ite a Wikipedia

15:13​ Na Plata/Descuscion de Wikipedia

17:20​ Osservà speziai (Usservé mudazions a plates de nteres)

18:44​ Contribuzions (Lista de dut chël che n à scrit nstës)

20:55​ Regules per scrì sun Wikipedia

27:49​ Mudé zeche sun Wikipedia y Storia dl documënt

30:15​ Links cueceni y links brumes

32:30​ Linges defrëntes de poms sun Wikipedia

32:55​ I proiec de Wikimedia

40:45​ Ultim mudamënc (udëi sce zachei à scrit zeche ncuei sun Wikipedia)

42:24​ Strumënc: Lië la plata y paroles d'autres

44:16​ Strumënc: Plates spezieles che ie sun Wiki (categories)

50:12​ Mëter articuli y fotografies che n à fat nstës

52:03​ Azes ai Calëndri de Gherdëina per pudëi mëter zeche sun Wikipedia (cun referimënc, ma mé sce nia copyright)

56:53​ Fé na plata nueva sun Wikipedia (cun formatazion, cunliamënc, fotografies, referimënc a funtanes y classificazion te categuries) N sada ai 20 de fauré jirala inant, inò dala 4 domesdì. Nchin iló ie duc nviei a purvé a se scrì ite y scrì zeche sun la Wikipedia Ladina pudan dala segonda pert fé dumandes sce velch ne fova nia defin tler. Sëuraprò uniral danter l'auter nce spiegà coche n fej a ciarië su fotos nueves sun Wikipedia.


Comentarios


bottom of page