top of page

La ie tan inant!

La Union di Ladins de Gherdëina possa cunedì cun legrëza che l lëur de cataloghisazion di libri tla biblioteca ladina “anda Malia da Cudan” ie jita a piz.

Per festejé chësc travert uniral metù a jì na pitla festa n l di dla biblioteches, n merdi ai 24 de utober dala 16:30 tla biblioteca tla Cësa di Ladins.

N chësta ucajion ti uniral sëurandat n pitl recunescimënt a n valguna persones che à judà pea te biblioteca o contribuì cun dunazions: Otto Dellago, Lucas Malsiner, Wolfgang Moroder y Gudrun Mussner.

La presidënta dla Union di Ladins de Gherdëina Sofia Stuflesser nes mustrerà nce vel’ statistiga dla biblioteca.

L sarà nce zeche da pestlé y da bever.

Sëis duc nviei de cuer!
L ambolt de S. Cristina Christoph Senoner, la secretera Ivana Moroder, i ulenteres Erica Mair Senoner, Lucas Malsiner, Otto Dellago, Gudrun Mussner, Sofia Stuflesser y l ambolt de Urtijëi Tobia Moroder.


Comments


bottom of page